Tapinella atrotomentosa (Paxillus atrotomentosus) (4 Photos)


Tapinella atrotomentosa (Paxillus atrotomentosus)1751

Tapinella atrotomentosa (Paxillus atrotomentosus)

Tapinella atrotomentosa (Paxillus) atrotomentosus)0909

Tapinella atrotomentosa (Paxillus atrotomentosus)

Tapinella atrotomentosa (Paxillus atrotomentosus)01669

Tapinella atrotomentosa (Paxillus atrotomentosus)

Tapinella atrotomentosa (Paxillus atrotomentosus)01729

Tapinella atrotomentosa (Paxillus atrotomentosus)

Tapinella atrotomentosa(Paxillus atrotomentosus)05528

Tapinella atrotomentosa (Paxillus atrotomentosus)