Daedaleopsis confragosa (4 Photos)

Daedaleopsis confragosa4028


Daedaleopsis confragosa6568

Daedaleopsis confragosa

Daedaleopsis confragosa1030319

Daedaleopsis confragosa

Daedaleopsis confragosa 01672

Daedaleopsis confragosa