Thelephora terrestris  (2 Photos)

Thelephora terrestris _1135

Thelephora terrestris 

Thelephora terrestris 3441

Thelephora terrestris