Leratiomyces squamosus 

Leratiomyces squamosus var. thraustus (Stropharia thrausta)06305

Leratiomyces squamosus (Stropharia squamosus var. thrausta) (Pers.) Bridge & Spooner

Leratiomyces squamosus (Stropharia thrausta) 06332

Leratiomyces squamosus (Stropharia squamosus var. thrausta)

thrausta 06285

Leratiomyces squamosus