Xylaria hypoxylon (2 Photos)

Xylaria hypoxylon covered with asexual spores (conidia)4613

Xylaria hypoxylon covered with asexual spores (conidia) 

Xylaria hypoxylon1030372

Xylaria hypoxylon