Entoloma strictius 

Entoloma strictius (Nolanea strictia)01607

Entoloma strictius (Peck) Saccardo 1887 (Nolanea strictia) 

This is in the Entolomataceae family of the Agaricales order.

Entoloma strictius (Nolanea strictia) 1880

Entoloma strictius (Nolanea strictia) 

Entoloma strictius (Nolanea strictia)01847

Entoloma strictius (Nolanea strictia)