Tricholomopsis sulphureoides (2 Photos)

Tricholomopsis sulphureoides3483

Tricholomopsis sulphureoides