Hymenochaete rubiginosa 

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lev. 1846 “Oak Curatin Crust"

It is in the Hymenochaetaceae family of the Hymenochaetales order.

Pseudochaete tabacina (Hymenochaete badioferruginea, H. rubiginosa) 4448

Hymenochaete rubiginosa 

Pseudochaete tabacina (Hymenochaete badioferruginea, H. rubiginosa) 4447

Hymenochaete rubiginosa