Boletus auripes var. aurrissimus

Boletus auripes var. aurrissimus7964