Asterophora lycoperdoides (Nyctalis lycoperdoides) 01379

Asterophora lycoperdoides (Nyctalis lycoperdoides)01379
SONY DSC