Hypomyces chrysospermus on bolete

Hypomyces chrysospermus on bolete5416
Hypomyces chrysospermus