Hypsizygus marmoreus 

Hypsizygus marmoreus (tessulatus)  1458

Hypsizygus marmoreus (tessulatus) 

This is in the Lyophyllaceae family in the Agaricales order of the Basidiomycota.Hypsizygus marmoreus (tessulatus)